طراحي ترمال كولرهاي هوائي توسط نرم‌افزار HTRI

نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۸, ۱۳۹۷ - اسفند ۹, ۱۳۹۷
صندلی0/0
قیمت 600000 تومان
رزرو

طراحی مکانیکال مبدل‌های حرارتی لوله و پوسته بر اساس استاندارد TEMA و با استفاده از نرم‌افزار Aspen EDR (B-JAC)

نوعدوره حضوری
تاریخبهمن ۹, ۱۳۹۷ - بهمن ۱۱, ۱۳۹۷
صندلی0/0
قیمت 750000 تومان
رزرو

طراحی ترمال مبدل‌هاي حرارتي لوله و پوسته توسط نرم‌افزار HTRI

نوعدوره حضوری
تاریخبهمن ۱۶, ۱۳۹۷ - بهمن ۱۸, ۱۳۹۷
صندلی1/12
قیمت 750000 تومان
رزرو