مفاهیم بنیادی مهندسی شیرهای کنترلی و نرم افزارهای مربوطه

نوعدوره حضوری
تاریخاسفند ۷, ۱۳۹۸ - اسفند ۸, ۱۳۹۸
صندلی0/0
قیمت 650000 تومان
رزرو